Wilgotność, czyli zawartość wody w gruncie

Poznaliśmy już czym są pory w ośrodku gruntowym oraz jakie właściwości posiada porowatość występująca w gruncie. Teraz zajmiemy się substancją, która może wypełnić te wolne przestrzenie, a więc mowa tutaj oczywiście o pojęciu wilgotność w gruncie.

Czym jest wilgotność? Wilgotność jest to wielkość określająca ilość dowolnej cieczy bądź pary tej cieczy zawartej w stałej lub gazowej substancji. Wilgotność jest przeważnie używana do określania zawartości wody bądź pary wodnej w danej substancji.

Wilgotność w gruncie

Jak określa się ilość wody w gruncie? Wilgotność gleby, wilgotność gruntu wyraża ilość wody w gruncie (glebie). Zasobność gleby (gruntu) w wodę jest wyrażona wilgotnością poszczególnych warstw jej profilu. Wilgotność gleby określana jest z wykorzystaniem następujących metod:

  • metody grawimetrycznej (suszarkowo-wagowej) – zawartość wody w glebie oznacza  się na podstawie różnicy masy próbki gleby przed i po wysuszeniu w temperaturze 105°C;
  • metody reflektometrii w domenie czasu TDR (Time Domain Reflectometry) – zawartość wody oznacza się na podstawie pomiaru prędkości rozchodzenia się impulsu elektromagnetycznego w badanej próbce gleby, zależnej od stałej dielektrycznej tej próbki.

Występowanie wody w gruncie określa się poprzez następujące parametry.

Najważniejszym parametrem jest wilgotność (wagowa)

{\rm{w  = }}\frac{{{m_w}}}{{{m_s}}}

Wartość ta definiuje zawartość wody w sensie wagowym i najczęściej wyrażany jest w procentach. Może przyjmować wartości więcej niż 100% i zmienia się w granicach od 0 do wsr.
wsr jest wilgotnością przy pełnym nasyceniu i wynosi on.

{{\rm{w}}_{{\rm{sr}}}}{\rm{  =  e }} \times \frac{{{\rho _w}}}{{{\rho _s}}}

Typowe wartości wsr zostały przedstawione w poradniku porowatość w gruncie, ale dla Państwa wygodny, ta sama tabela zostanie umieszczona również w tym materiale.

Wilgotność w gruncie

Stopień wilgotności

Ilość wody w glebie można wyrażać za pomocą stopnia wilgotności Sw (stopień nasycenia). Określa on stosunek objętości wody Vw  w glebie do całkowitej objętości wolnych przestrzeni w glebie Vp.

{{\rm{S}}_{\rm{r}}}{\rm{  = }}\frac{{{{\rm{V}}_{\rm{w}}}}}{{{{\rm{V}}_{\rm{p}}}}}

Parametr ten określa stopień wypełnienia porów przez wodę i może zmieniać się w przedziale <0;1>. W normie PN-81/B-02480 występuje podział gruntów z uwagi na stopień nasycenia, przedstawiony w tabeli poniżej. Podział ten nie występuje w normie EN-ISO 14688.

Wilgotność w gruncie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *