Rodzaje kosztorysów w budownictwie

Rodzaje kosztorysów w budownictwie jak i w procesie budowlanym ze względu na stopień zaawansowania budowy. Podział kosztorysów na podstawie fazy procesu budowlanego, czyli projekt, budowa lub użytkowanie.

Rodzaje kosztorysów w budownictwie

Rodzaje kosztorysów

Kosztorysy szczegółowe ze względu na cel, jakiemu mają służyć dzielą się na:
• inwestorskie,
• ofertowe,
• zamienne,
• powykonawcze.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski – sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych
robót inwestycyjnych lub remontowych. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji
przetargowej.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy – służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i
remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od
inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w
określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za którą wykonawca jest skłonny wykonać roboty.
Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną część
umowy o realizację inwestycji lub robót budowlanych.

Kosztorys zmienny

Kosztorys zamienny – sporządza wykonawca , jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej w umowie ilości robót.
Stanowi on podstawę do zmiany określonej w umowie ceny za wykonanie robót. Natomiast w
przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora
zmian w dokumentacji projektowej — zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją
sporządzenia odpowiedniego kosztorysu ofertowego.

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy – sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w
umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu
rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych,
modernizacyjnych, awaryjnych i podziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny
czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *