Metody kosztorysowania

Metody kosztorysowania zgodnie z przyjętymi w nich zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce stosuje się dwie metody kosztorysowania, czyli kalkulację szczegółową oraz kalkulację uproszczoną.

Metody kosztorysowania kalkulacja szczegółowa i uproszczona

Kalkulacja szczegółowa

Kosztorysowanie metodą kalkulacji szczegółowej – metoda kalkulacji szczegółowej polega na określeniu wartości kosztorysowej Wk przez obliczenie dla wszystkich pozycji przedmiaru robót wartości kosztów bezpośrednich oraz doliczenie odpowiednio kosztów pośrednich, zysku i podatku VAT.
Koszty pośrednie oraz zysk mogą być ustalone w odniesieniu do całego obiektu lub w stosunku do każdej
jednostki produkcji. Uwzględniając to, wartość kosztorysowa robót.

W_k = Σ(i * n *c) + K_p + Z + P_v

lub

W_k = i * Σ[ n *c + K_{pj} + Z_j] + P_v

gdzie:
i – ilość jednostek przedmiarowych robót,

n – jednostkowe nakłady rzeczowe:
robocizny — nr,
materiałów — nm,
pracy sprzętu — ns,

c — ceny czynników produkcji:
stawki robocizny — Cr,
ceny nabycia materiałów — Cm,
ceny pracy sprzętu — Cs
n ∙ c — koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczone według wzoru.

n * c = (Σ n_r* C_r + Σ_ {nm} * C_m + Σ n_s* C_s )

Kp – koszty pośrednie,
Z – zysk kalkulacyjny,
KPJ – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót,
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót,
Pv – podatek od towarów i usług (VAT).

Cena jednostkowa

Kalkulacyjna cena jednostki przedmiarowej (Cj) (cena jednostkowa)

C_j = R_j + M_j + S_j + K_{pj} + Z_j

gdzie:
Rj – wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót,
Mj – wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót,
Sj – wartość kosztorysowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.

Kalkulacja uproszczona

Kosztorysowanie metodą kalkulacji uproszczonej – kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, a następnie doliczeniu VAT. Zgodnie z tym wartość kosztorysowa robót wynosi zgodnie ze wzorem.

W_k = Σ (i * C_j + P_v)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.