Charakterystyka gruntów niespoistych

Rodzaje, charakterystyka i podział gruntów według ich właściwości fizycznych. Poradnik opisujący grunt niespoisty uwzględniając jego wszystkie charakterystyczne cechy.

Grunt niespoisty

Czym jest tak naprawdę grunt? Grunt to mieszanina cząstek, między którymi znajdują się pory. Pory te wypełnione są cieczą lub powietrzem.

Wyróżniamy następujące rodzaje gruntów, a są to grunt spoisty i grunt niespoisty. Grunt niespoisty (sypki) to taki, który należy do gruntów rodzimych, mineralnych, nieskalistych. Są to grunty powstałe naturalnie, bez udziału człowieka. Grunt niespoisty to żwiry, piaski (o dowolnej ziarnistości), piaski pylaste. Dodam od siebie, że to te grunty, które w pracy zawodowej każdy inżynier chciałby widzieć w raporcie/opinii geotechnicznej terenu, na którym powstanie obiekt budowlany. Oczywiście po rozpoczęciu budowy, byłoby dobrze napotkać je również w wykopie. 🙂 

Porowatość gruntów sypkich

Porowatość gruntów sypkich może zmieniać się w stosunkowo szerokim zakresie w zależności od zagęszczenia. Najważniejszą cechą charakteryzującą grunt niespoisty jest stopień zagęszczenia, który definiowany jest następującym równaniem.

{I_D} = \frac{{{V_{\max }} - V}}{{{V_{\max }} - {V_{\min }}}}
 {I_D} = \frac{{{e_{\max }} - e}}{{{e_{\max }} - {e_{\min }}}} 
{I_D} = \frac{{{\rho _{d,\max }}({\rho _d} - {\rho _{d,\min }})}}{{{\rho _d}({\rho _{d,\max }} - {\rho _{d,\min }})}}\\

W celu zrozumienia, wyjaśnienie poszczególnych składowych wzoru poniżej.

Vmax – objętość próbki gruntu przy najluźniejszym ułożeniu ziaren. Odpowiada jej maksymalna wartość wskaźnika porowatości emax oraz minimalna wartość gęstości objętościowej szkieletu ρd,min.

Vmin – objętość próbki przy najbardziej zagęszczonym ułożeniu ziaren. Odpowiada jej minimalna wartość wskaźnika porowatości emin i maksymalna gęstość szkieletu ρd,max.

Stany zagęszczenia gruntu

Grunt niespoisty

Miarą właściwego zagęszczenia gruntu, bardzo często wykorzystywaną przy kontroli nasypów jest wskaźnik zagęszczenia, który składa się z następujących elementów.

ρds – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w nasypie
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego uzyskanego dla danego gruntu w badaniu aparatem Proctora przy wilgotności optymalnej.

{I_S} = \frac{{{\rho _{d,s}}}}{{{\rho _{d,s,\max }}}}\\

Dla piasków zaproponowano następująca zależność empiryczną (doświadczalną) między stopniem zagęszczenia i wskaźnikiem zagęszczenia.

{I_S} = 0,855 + 0,165*{I_D}

Już w kolejnym materiale zostanie omówiony drugi rodzaj gruntów, a więc jak dowiedzieliśmy się w pierwszym akapicie tego materiale będzie to grunt spoisty. Poznamy pojęcie plastyczności gruntów spoistych i ich charakterystyki.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.