Obliczanie naprężeń 5

Przykład obliczania przemieszczeń na podstawie przekroju z figury płaskiej numer 4. Zapraszam do zapoznania się dokładniej z obliczeniem podstawowych charakterystyk tego przekroju w przykładzie o nazwie Figura płaska 4. Przykład ten zawiera obliczenie osi obojętnej oraz naprężenia w czterech punktach charakterystycznych, tzn. na krawędziach obrysu figury płaskiej.

Strona pierwsza – obliczenie naprężeń oraz osi obojętnej.

Strona druga – narysowanie wykresu naprężeń.[pms-restrict]

[/pms-restrict]

Belka 4 wraz obliczeniem naprężeń 1

Pierwszy przykład obliczenia naprężeń dla belki o przekroju dwuteowym IPE 80. Projekt zawiera oczywiście również obliczoną belkę, czyli reakcje podporowe oraz siły wewnętrzne, bez których nie można przejść od obliczenia naprężeń. Obliczone są naprężenia normalne oraz styczne.

Strona pierwsza zawiera schemat belki, jaką musimy obliczyć aby przejść do obliczenia naprężeń. Potrzebujemy siły wewnętrzne. Widzimy tutaj obliczenie reakcji podporowych.

Strona druga zawiera pozostałą część obliczenia reakcji podporowych oraz rozpoczęcie obliczania sił wewnętrznych.[pms-restrict]

Na stronie trzeciej znajdują się pozostałe obliczenia sił wewnętrznych oraz zaraz za nią widzimy wykresy sił wewnętrznych.

Wykresy sił wewnętrznych obliczonej belki. Kolejnym krokiem jest przejście do obliczenia naprężeń.

Na stronie czwartej przechodzimy do właściwego obliczenia naprężeń. Pierwszym krokiem jest przyjęcie odpowiedniego schematu dwuteowego, który wytrzyma siły maksymalne jakie zostały obliczone na poprzednich stronach. Po przyjęciu przekroju zostały przedstawione jeszcze jego charakterystyki potrzebne do obliczenia naprężeń.

Strona piąta i ostatnia zawiera obliczenie naprężeń normalnych oraz stycznych, wraz z przedstawieniem potrzebnych wzorów. Ostatni punkt na tej stronie przedstawia jak rozkładają się obliczone naprężenia w przekroju dwuteowym IPE 80.

[/pms-restrict]

Obliczanie naprężeń 4

Obliczenie naprężeń w belce wspornikowej o przekroju „domku”. Przekrój składa się z prostokąta z otworem w kształcie kwadratu oraz na prostokącie umieszczony jest trójkąt. Na podstawie podanych wymiarów oraz wartości sił zostały obliczone naprężenia w omówionym przekroju, a dodatkowo został zaprojektowany(dobrany) przekrój dwuteowy ze względu na największy moment zginający.

Strona pierwsza – schemat statyczny belki oraz obliczenie sił wewnętrznych.

Strona druga – widok przekroju belki. Obliczenie charakterystyk przekroju. Na tej stronie narysowany jest również wykres naprężeń w obliczanym punkcie belki.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie naprężeń działających w przekroju. Dodatkowo wyznaczenie, zaprojektowanie nowego przekroju ze względu na maksymalny moment zginający.

Dodatek do stron pierwszej. Wykres sił wewnętrznych.

[/pms-restrict]

Obliczanie naprężeń 3

Przykład obliczenia naprężeń w belce o ciekawym przekroju, złożonym z prostokąta z wyciętym otworem oraz półkola. Belka utwierdzona na prawej krawędzi i obciążana trzema różnymi rodzajami sił. Projekt zawiera obliczenie sił wewnętrznych, następnie naprężeń oraz jako dodatek przyjęcie przekroju dwuteowego ze względu na maksymalny moment zginający. Nieobszerny projekt, zawierający obliczenia aż z trzech części bazy projektów.

Strona pierwsza – schemat statyczny belki, widok przekroju belki oraz obliczenie sił wewnętrznych.

Strona druga – zakończenie obliczeń sił wewnętrznych oraz obliczanie naprężeń. Tutaj widoczny jest również wykres naprężeń.[pms-restrict]

Strona trzecia – obliczenie naprężeń.

Dodatek do obliczeń sił wewnętrznych. Wykres obliczonych sił wewnętrznych.

Strona czwarta – dodatek. Zaprojektowanie przekroju dwuteowego, ze względu na maksymalne moment zginający odczytany z wykresów sił wewnętrznych.

[/pms-restrict]

Rdzeń przekroju 1 oraz obliczenie naprężeń 2 – Figura płaska

Pierwszy przykład projektu, który swoją zawartością łączy aż trzy poddziały bazy projektów. W projekcie zawarte jest obliczenie podstawowych wartości charakterystycznych figury płaskiej, obliczenie naprężeń w zadanym przekroju oraz obliczenie i narysowanie rdzenia przekroju.

Strona pierwsza projektu zawiera schemat figury płaskiej ze wszystkimi potrzebnymi danymi, wymiarami oraz oznaczeniami. Jak można zauważyć, schemat ten posłużył od razu do narysowania rdzenia przekroju dla tego schematu. Obliczenia do rdzenia przekroju znajdują się na ostatniej stronie.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń. Znajduje się na niej podział na figury proste oraz obliczenie ich charakterystyk geometrycznych, dodatkowo obliczony jest również środek ciężkości dla całej figury płaskiej.[pms-restrict]

Strona trzecia to kontynuacja obliczeń zaliczanych do tematu figury płaskiej, a potrzebnych do obliczenia naprężeń oraz rdzenia figury. Są tu obliczane odległości poszczególnych figur prostych do środka ciężkości oraz obliczenie centralnego momentu bezwładności.

Strona czwarta zawiera obliczenie położenia osi głównych centralnych oraz główne centralne momenty bezwładności wraz ze sprawdzeniem przeprowadzonych do tej pory obliczeń. Jest to ostatnia strona, która zawiera obliczenia zaliczające się do tematu figur płaskich. Kolejne strony będą zawierały obliczenia z kolejnych tematów wraz z wyczerpującym objaśnieniem, potrzebnymi rysunkami oraz wymaganymi wzorami.

Strona piąta to zebranie oraz obliczenie potrzebnych wymiarów i współrzędnych. Zawiera on obliczenia współrzędnych punktów wieloboku wypukłego, który został opisany na konturze przekroju.

Strona szósta to kontynuacja obliczeń ze strony poprzedniej oraz obliczenie położenia osi obojętnej.

Strona siódma zawiera przystąpienie do obliczenia naprężeń wraz z przykładowym wykresem naprężeń. Skala rysunku oraz wykresu nie została zachowana!

Strona ósma to obliczenia do rdzenia przekroju, który został narysowany na schemacie figury płaskiej już na stronie pierwszej.

[/pms-restrict]